தொழில் செய்திகள்

CNC எந்திரம் என்றால் என்ன?

2023-01-06
CNC என்ற சொல் 'கணினி எண் கட்டுப்பாடு' என்பதைக் குறிக்கிறது, மேலும் CNC இயந்திர வரையறை என்பது ஒரு கழித்தல் உற்பத்தி செயல்முறையாகும், இது பொதுவாக கணினிமயமாக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் இயந்திரக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு பங்குத் துண்டில் இருந்து பொருள்களின் அடுக்குகளை அகற்றும்-வெற்று அல்லது பணிப்பொருளாக அறியப்படுகிறது. மற்றும் தனிப்பயன்-வடிவமைக்கப்பட்ட பகுதியை உருவாக்குகிறது.
CNC Machining Services இல் ஆர்வமா?

CNC எந்திரம் ஒரு உற்பத்தி செயல்முறை மற்றும் சேவையாக உலகம் முழுவதும் கிடைக்கிறது.

CNC எந்திரம் போன்ற கழித்தல் உற்பத்தி செயல்முறைகள், 3D பிரிண்டிங் அல்லது திரவ ஊசி வடிவமைத்தல் போன்ற உருவாக்கும் உற்பத்தி செயல்முறைகள் போன்ற சேர்க்கை உற்பத்தி செயல்முறைகளுக்கு மாறாக வழங்கப்படுகின்றன.

ஒவ்வொரு வகை உற்பத்தி செயல்முறையும் அதன் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகளைக் கொண்டிருக்கும் போது, ​​இந்த கட்டுரை CNC இயந்திர செயல்முறையின் அடிப்படைகள் மற்றும் CNC இயந்திரத்தின் பல்வேறு கூறுகள் மற்றும் கருவிகளை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.